Preskočiť na obsah

INFORMÁCIA-Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci

Zverejnené 3.6.2021.

I N F O R M Á C I A

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností

     Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) § 81 ods. 7 písm. b) ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRKO“).

     Na túto povinnosť, ktorá platí od roku 2021 sa vzťahujú viaceré výnimky a jednou z nich je, že takýto zber BRKO sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad vo svojich kompostoviskách.

    Vzhľadom k tomu, že zber a vývoz takéhoto odpadu je finančne nákladný, obec chce uplatniť túto výnimku. Na preukázanie vyššie uvedenej skutočnosti bude slúžiť Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho vo Vašej domácnosti, ktoré Vám bude doručené do Vašej poštovej schránky a taktiež bude prístupné na webovej stránke obce. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti-vlastníkom rodinného domu, príp. nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu. Vyhlásenie je treba odovzdať na Obecnom úrade v Bajerovciach, resp. zaslať poštou alebo elektronicky do 15. júna 2021. Čestným vyhlásením potvrdíte, že biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný vo Vašej domácnosti nevyhadzujete do komunálneho odpadu, ale takýto odpad viete zhodnotiť.

     Čestné vyhlásenia budú evidované na Obecnom úrade v Bajerovciach a budú prístupné kontrolným orgánom.

     Obec Bajerovce doručí do každej domácnosti vedierko na zber kuchynského odpadu.

     Bližšie informácie Vám poskytneme v úradných hodinách na tel. čísle 051/4597336 alebo 0911 924 987.

Do kuchynského odpadu PATRÍ:

• tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho odpadu

• starý chlieb a pečivo

• mliečne výrobky

• vajcia a ich výrobky

• potraviny po záručnej dobe

• znehodnotené potraviny

Do kuchynského odpadu NEPATRÍ:

• plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály

• použité jedlé oleje a tuky

• zmesový komunálny odpad

• nebezpečný odpad (oleje, farby a iné)