Preskočiť na obsah

Oznam- Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu v našej obci

Zverejnené 12.10.2021.

Kategória

Oznamujeme občanom, že v čase od 11.10.2021 do 18.10.2021 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu.

Do elektroodpadu patrí: Elektronické a elektrické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.

Nepatrí sem : neúplné elektrospotrebiče ( bez komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektro-motorov, kovových častí a pod.

Súčasne so zberom elektroodpadu sa realizuje aj zber odpadov s obsahom škodlivých látok.

Patria sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batéria a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

Nepatrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené po-travinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad.

Elektroodpad a odpad s obsahom škodlivých látok je potrebné priniesť za budovu kultúrneho domu v termíne od 11.10. 2021 do 18.10. 2021, najneskôr do 06:45 hod. 19. 10. 2021