Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2021 − 16. septembra 2021