Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2018