Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady