Návrh – Dodatok č.2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2019