Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č.2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady