Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené
9. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2021 − 25. augusta 2021