Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad