Preskočiť na obsah

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PHSR obce Krásna Lúka na obdobie 2015 – 2022

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2016

Obstarávateľ strategického dokumentu –  Obec Krásna Lúka v zast. Štefan Bujňák, starosta obce, Krásna Lúka 138, 082 73  Krásna Lúka doručil Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRÁSNA LÚKA NA OBDOBIE 2015 – 2022“.
     Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRÁSNA LÚKA NA OBDOBIE 2015 – 2022“, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.
     Obec Bajerovce v súlade s § 6 ods. 5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRÁSNA LÚKA NA OBDOBIE 2015 – 2022“. Verejnosť do predmetného oznámneia môže nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky.
     Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 85, 083 01  Sabinov najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia informácie o oznámení o strategickom dokumente.

Michal Sekerák, starosta obce