Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júla 2016

MESTO LIPANY

Mestský úrad v Lipanoch, Krivianska 1, 082 71  Lipany

O z n á m e n i e

o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

LiveNET services s.r.o., Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves, podala dňa 7.7.2016 návrh na umiestnenie stavby „Optický prepoj Bajerovce – Šambron“ na pozemkoch parcelné čísla podľa katastra nehnuteľnosti: KN-C č. 438/1, 437/1, 534, 432, 431 k. ú. Bajerovce.

KN-E č. 662/5,1-206/1, 1-168/1,1-168/22,1-168/21,1-169/1,1-169/2,1-170/2,1-170/1,1-171ú2,1-172/2,1-315, k.ú. Bajerovce.

KN-C č. 509, 506, 510, 508, 512, 513, 514, 519, 564, 418, k.ú. Šambron

KN-E č. 2933/1, 2943/1, 2954/1, 2966/1, 2972/1, 2967/2, 4061ú35, 2635, 4061ú31, 2631ú2, 2631/1, 2629, 2630, 2625, 2619, 2618/2, 4061/613, 2595/2, 4061/601, 4056/13, 2595/11, k.ú. Šambron

l í n i o v á   s t a v b a

Na prerokovanie návrhu MESTO LIPANY, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a savebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a § 39b, § 41 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

04. 08. 2016 o 10:00 h.

na Obecnom úrade v Bajerovciach – zasadačka OcÚ

Charakteristika územia: Trasa je vedená od existujúceho miestneho stožiara telekomunikačných sieti, ktorý je osadený na parc. č. KN-E 66/5, kj.ú. Bajerovce, pozdĺž štátnej cesty smerom na Šambron následne pokračuje okolo lesa Oblysok na hranicu okresov Sabinov- Stará Ľubovňa, prevažne okolo štátnej cesty až k cintorínu v Šambrone popri Domu smútku. Miesto ukončenia v rozvádzači na novom mediálnom stožiari, ktorý bude osadený na parc. č. KN-E 4061/311, k.ú. Šambron.

Technické riešenie: V celej dĺžke trasy bude osadená plastová HDPE rúra s priemerom 40 mm a označením HDPE 40. Rúra bude osadená vo výkope 0,3 x 1,0 m a v celej dĺžke bude zakrytá oranžovou fóliou. Do tejto rúry sa po ukončení stavby zafúkne 12 vláknový optický kábel.

Celková dĺžka káblovej trasy je 3 850 m.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

Stavebník – žiadateľ k ústnemu konaniu doloží v zmysle § 3 odst. 3, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. tieto doklady:

– originál list vlastníctva na hore menovanú stavbu (Okresný úrad v Sabinove a Stará Ľubovňa, odb. katastra)

– stanovisko Obce Bajerovce a Šambron, SPF Prešov, SÚC PSK Prešov, KDI Prešov, OÚ-odbor dopravy Prešov a Stará Ľubovňa, OR HaZZ Prešov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce BAJEROVCE A ŠAMBRON.