Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE-VEREJNÉ PREROKOVANIE

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2016

Prešovský samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebném poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov), oznamuje podľa požiadaviek §21 ods. 3 stavebného zákona

VEREJNÉ PREROKOVANIE

KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU PREŠOVSKÉHO

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Účelom prerokovania konceptu ja najmä posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia a únosnosti zaťaženia územia, overenie vhodnosti umiestnenia verejnoprospešných stavieb, stavieb verejného dopravného a technického vybavenia územia a posúdenie variantov. Prerokovaný koncept územného plánu regiónu bude podkladom pre spracovanie Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Koncept je vystavený na verejné nahliadnutie na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, na oddelení územného plánovania a životného prostredia, v kancelárii č. 509 a 510, Námestie mieru č. 2, Prešov, kde je možné do dokumentácie nahliadnutť v pracovných dňoch od 800 hod. do 1500 hod. a zverejnený na webovom sídle obstarávateľa www.po-kraj.sk.

Zároveň z v o l á v a m e  a dovoľujeme si Vás pozvať na

VEREJNÉ PREROKOVANIE

konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

so  zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutoční v nasledovných mestách samosprávneho kraja:

– Vranov nad Topľou, 12. septembra 2016 (pondelok) o 1000 hod.

v zasadacej miestnosti mestského úradu, Dr. Daxnera 87, Vranov, najmä pre verejnú správu a verejnosť okresov Stropkov, Svidník a Vranov n./T.

– Humenné, 14. septembra 2016 (streda) o 1000 hod.

v zasadacej miestnosti mestského úradu, Kukorelliho 34, Humenné, najmä pre verejnú správu a verejnosť okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.

– Kežmarok, 19. septembra 2016 (pondelok) o 1000 hod.

v sále Mestského kultúrneho strediska, Starý trh č. 46, Kežmarok, najmä pre verejnú správu a verejnosť okresov Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa

– Prešov, 21. septembra 2016 (streda) o 1000  hod.

vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, najmä pre ústredné orgány štátnej správy, verejnú správu a verejnosť okresov Bardejov, Prešov a Sabinov.

Obyvatelia samosprávneho kraja a verejnosť sa môžu ku konceptu písomne vyjadriť v zákonnej lehote a to do 45 dní odo dňa zverejnenia oznámenia najneskôr do 15. októbra 2016 na adresu katarina.jezova@vucpo.skNa stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Pripomienky ku konceptu môže verejnosť zaslať aj prostredníctvom elektronického podania na linke https://www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/uzemneplanovanie/uzemny-plan-regionu-pripomienkovanie/.