VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Upravené
29. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2020