Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bajerovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bajerovce

Upravené
09. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. septembra 2018