Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Bajerovce č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy