Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-verejná vyhláška

Zverejnené
26. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2023 − 10. februára 2023
Kategória

Obec Krásna Lúka- „IBV Pod Krížom – SO 01 miestne komunikácie – I. Etapa“

Prílohy