Oznámenie o začatí územného konania-zmena úz. rozhodnutia-stavba „IBV Pod Krížom“- „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, k. ú. Krásna Lúka

Zverejnené
12. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2023 − 27. mája 2023
Kategória

Prílohy