Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Pod Krížom – SO 01 miestne komunikácie – I. Etapa“ – verejná vyhláška

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 1. apríla 2023
Kategória

Prílohy