Verejná vyhláška-Stavebné povolenie „Rodinný dom“, pozemok parc. č. KN-C 397/2, kat. územie Bajerovce

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 21. decembra 2022
Kategória

Prílohy