Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bajerovce.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie-„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“

5.8.2022

Prílohy

Popis

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).