Preskočiť na obsah

Školstvo

Základná škola s materskou školou Bajerovce

bola zriadená obcou Bajerovce ako samostatná rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1.9.2007. Od 1.9.2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o zmene vyučovacieho jazyka na slovenský a rusínsky. Zmenil sa aj názov školy na Základná škola s materskou školou – „Osnovna škola s materskov školov“, Bajerovce 112.
Súčasťou ZŠ s MŠ bol školsky klub detí , školská jedaleň a školská kuchyňa.
Štatutárnym orgánom bol riaditeľ školy.

Dňa 15. 10. 2014  Ministestvo školstva,  vedy, výskumu a športu SR vydalo rozhodnutie č. 2014-16519/50853:2-10C0. Po  preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákonač. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

                                                                                v y r a ď u j e
sa zo siete škôl a školských zariadení Slevenskej republiky Základná škola s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112,  k 31. decembru 2014,

                                                                                v y r a ď u j e
sa zo siete škôl a školských zariadení Slevenskej republiky Školská jedáleň, Bajerovce 112, ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112, k 31. decembru 2014,

                                                                                 v y r a ď u j e
sa zo siete škola a školských zariadení Slovenskej republiky Školský klub detí, Bajerovce 112, ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112, k 31. decembru 2014.


                                                                         O d ô v o d n e n i e
Účastník konania obec Bajerovce požiadal dňa 9. októbra 2014 o vyradenie Základnej školy s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112, Školskej jedálne, Bajerovce 112 ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112 a Školského klubu, Bajerovce 112, ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
     Účastník konania uvádza ako dôvod vyradenia skutočnosť, že školu od 1. septembra 2014 nenavštevuje žiaden žiak.
     Rada školy Základnej školy s materskou školou – Основна школа з матерьсков школов, Bajerovce 112 vo svojom stanovisku zo dňa 30. septembra 2014 súhlasí. Okresný úrad Prešov v liste č. OU-PO-OS1-2014/0033926-2 zo dňa 26. septembra 2014 nemá námietky k vyradeniu. Štátna školská inšpekcia v listoch č. A/2014/002389/00624 a A/2014/002391/00624 zo dňa 1. októbra 2014 nepredpokladá negatívny dopad na kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov.
     Pri zhodnotení všetkých vyššie uvedených skutočností správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.


                                                                     Obec Bajerovce uzatvorila:
                                         Dohodu o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy

                                                                                      Článok 1
                                                                              Účastníci dohody

Obec Bajerovce, zastúpenou Michalom Sekerákom, starostom obce
                                                         a
Obec Šarišské Dravce, zastúpenou Ing. Jozefom Bujňákom, starostom obce

                                                                                       Článok 2
                                                                                 Predmet dohody

1. Účastníci dohody uvední v Článku 1 tejto dohody sa podľa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na spoločnom školskom obvode Základnej školy s materskou školou Šarišské Dravce 20 pre žiakov obce Bajerovce.
2. Zriadením spoločného školského obvodu základnej školy je zabezpečená zákonom stanovená povinná školská dochádzka pre žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Bajerovce.