Preskočiť na obsah

Voľby a referendum

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácia pre voliča v slovenskom a rusínskom jazyku je zverejnená na stránke obce v časti Úradná tabuľa.

Žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce Bajerovce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) v elektronickej forme môžte zasielať na emailovú adresu obce: obec@bajerovce.sk, poštová adresa obce Bajerovce: Obecný úrad Bajerovce 114, 082 73  Šar. Dravce.

Emailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@bajerovce.sk

Emailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@bajerovce.sk

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Oznamujeme voličom, že rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu č. 28/2019 Z. z.  zo dňa 1. februára 2019 boli voľby vyhlásené na sobotu 25. mája 2019.

Uvedené rozhodnutie a informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený v slovenskom a rusínskom jazkyu sú zverejenené na webovej stránke obce v časti Úradná tabuľa.

Emailová adresa pre doručenie:

– oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

– žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

je obec@bajerovce.sk

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Oznamujeme voličom, že rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta č. 8 zo dňa 10. januára 2019 boli voľby vyhlásené na sobotu 16. marca 2019.

Uvedené rozhodnutie a informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom a rusínskom jazyku sú zverejnené na webovej stránke obce v časti Úradná tabuľa.

Emailová adresa pre doručenie:

– oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

– žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka

je obec@bajerovce.sk

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky´je zverejenený na webovej stránke obce Bajerovce v časti Úradná tabuľa – Voľby prezidenta Slovenskej republiky.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie – kontaktné údaje:

Marta Lichvarčíková, bytom Vislanka č. 113, tel. 051/4597336, mobil: 0918 756 648, email: obec@bajerovce.sk

Emailová adresa pre doručenie oznámení o delegovaní členov do miestnej/okrskovej volebnej komisie v obci Bajerovce

obec@bajerovce.sk

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. júla 2018

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

     Podľa č. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     v y h l a s u j e m

     voľby do orgánov samosprávy obcí a

     u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,

4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,

5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko v. r.

Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená na webovej stránke obce v časti Úradná tabuľa-KOMUNÁLNE VOĽBY 2018-Informácie a oznámenia.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 je v časti Úradná tabuľa-KOMUNÁLNE VOĽBY 2018-Informácie a oznámenia.

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 je v časti Úradná tabuľa-KOMUNÁLNE VOĽBY 2018-Informácie a oznámenia.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 je zverejnené v časti Úradná tabuľa-KOMUNÁLNE VOĽBY 2018-Informácie a oznámenia.

Dôležité informácie ohľadom volieb nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018