Preskočiť na obsah

Ohlasovňa

Trvalý/prechodný pobyt

Evidencia obyvateľov, Obecný úrad Bajerovce 114, 082 73  Šar. Dravce

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.

Hlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

Občan je povinný pri hlásení pobytu predložiť:

  • predložiť občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieť do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slevenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
  • prítomnosť vlastníka alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti k podpísaniu súhlasu osobám, ktorí sa prihlasujú na trvalý alebo prechodný pobyt. 
  • Nevyžaduje sa prítomnosť vlastníka, ak:

1. ide o prihlásenie spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnsoti,

3. ide o prihlásenie nezaopatreného dieťaťa vlastníka.

Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

(Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo).

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

  • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Poplatok: 5 €