Preskočiť na obsah

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz ( prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)
 • originál osvedčovanej listiny
 • fotokópia osvedčovanej listiny

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností, geometrické mapy a pod.)

Poplatok:

 • – v slovenskom jazyku – 1,50 €/1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
 • – v českom jazyku – 3 €/1 strana

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady:

 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na telefónnom čísle Obecného úradu v Bajerovciach – 051/4597336.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku (okrem českého jazyka)

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok:

1,50 €/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

Vzory tlačív